Algemene voorwaarden Jessie’s Cuisine

Algemene voorwaarden van Jessie’s Cuisine, gevestigd te Den Haag aan de Laan van Poot 118.

Jessie’s Cuisine stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1:Algemeen
1a Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.
1b Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan degene die aan Jessie’s Cuisine opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene voorwaarden.
1d Van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1e Op overeenkomsten aangegaan door Jessie’s Cuisine zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing. Eventuele afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten
2a De door Jessie’s Cuisine gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gedurende 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
2b Een overeenkomst met Jessie’s Cuisine komt tot stand door acceptatie van de door Jessie’s Cuisine uitgebrachte offerte, tenzij Jessie’s Cuisine onmiddellijk schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) de overeenkomst betwist. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Artikel 3: Prijzen
3a De prijzen van Jessie’s Cuisine zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), andere overheidsheffingen en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
3b Alle prijzen zijn exclusief reis – en administratie kosten t.w.v. €25,- per opdracht. Buiten een straal van 10 km van onze locatie in Den Haag geldt een toeslag van €0,25 per kilometer. Tenzij anders overeengekomen.
3c Indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van kostprijsbepalende factoren, waaronder grondstoffen, hulpmaterialen, onderdelen en lonen niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Jessie’s Cuisine gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3d Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Betaling
4a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Jessie’s Cuisine.
4b Jessie’s Cuisine is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.
4c Opdrachtgever dient facturen van Jessie’s Cuisine binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
4d Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van 1% per maand of de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend over het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 5: Annulering
5a Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail aan Jessie’s Cuisine te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Jessie’s Cuisine.
5b Bij annulering na de definitieve bevestiging is opdrachtgever te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.
5c Bij gehele of gedeeltelijke annulering van meer dan 14 dagen voor de afgesproken leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 35% van de totaalprijs te betalen.
5d Bij gehele of gedeeltelijke annulering van 7 tot 3 dagen voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 60% van de totaalprijs te betalen.
5e Bij gehele of gedeeltelijke annulering binnen 3 dagen voor en op de dag(en) van de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
5f Indien de annulering goederen/diensten betreft die door derden worden geleverd als onderaannemer van Jessie’s Cuisine, is opdrachtgever als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Jessie’s Cuisine aan deze derden verschuldigd zal zijn.

Artikel 6: Op locatie
6a In geval Jessie’s Cuisine diensten verricht op locatie toebehorend aan opdrachtgever, worden -voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is- om niet de ruimte, apparatuur, inrichting, vaste en losse inventaris, water, energie, riolering en telecommunicatievoorzieningen door opdrachtgever aan Jessie’s Cuisine ter beschikking gesteld. Dit geldt tevens voor Arbo-technische faciliteiten zoals BHV en EHBO voorzieningen.
6b De genoemde faciliteiten dienen aan wettelijke eisen te voldoen. Financiële gevolgen van eventuele tekortkomingen vallen ten deel aan opdrachtgever.
6c Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming of vergunning van een derde nodig is, draagt opdrachtgever tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Jessie’s Cuisine blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van opdrachtgever.

Artikel 7: Klachten
Eventuele klachten over geleverde diensten, dienen bij voorkeur op de dag van het evenement, maar uiterlijk binnen 4 dagen na het evenement gemeld te worden. Indien de klacht naar het oordeel van Jessie’s Cuisine juist is, zal zij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Jessie’s Cuisine kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaalbedrag overeengekomen.

Artikel 8: Vermissing/beschadiging
8a Als gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze extra in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
8b Schade aan of vermissing van geleverd materiaal dient direct bij het ophalen te worden gemeld.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging
9a Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een of meer verplichtingen uit de overeenkomst met Jessie’s Cuisine, is Jessie’s Cuisine bevoegd de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, alsmede wanneer opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
9b Jessie’s Cuisine is gerechtigd hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van opdrachtgever heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Jessie’s Cuisine is geen rente over de vooruitbetaling schuldig.

Artikel 10: Aansprakelijkheid/overmacht
10a Jessie’s Cuisine is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
– overmacht. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de overeenkomst onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie-uitval, ongelukken, etc.;
– schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst wegens te late betaling door opdrachtgever;
– eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst;
– handelingen of nalatigheden van opdrachtgever, diens ondergeschikten of andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
– disfunctioneren van apparatuur of bouwfouten in het gehuurde en/of geleverde materiaal;
– uitvoering van de opdracht door het personeel van Jessie’s Cuisine of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Jessie’s Cuisine.
10b Jessie’s Cuisine is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Jessie’s Cuisine onder zich heeft.
10c Elke aansprakelijkheid van Jessie’s Cuisine is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijkheid
11a Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11b Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Nieuwsbrief